ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တတိယ(၁)နှစ်တာ (သစ်တောကဏ္ဍ)