ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း Group of 77(G-77) ဝန်ကြီးအဆင့် Online အစည်းအဝေးတက်ရောက်