ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးခင်မောင်ရီ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်