နှုန်းတားဆည်ရေကျော်ကျောင်တန်းတည်ဆောက်ခြင်းလမ်းညွှန်