ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ (ရုံးအမှတ်-၂၈)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး   ဖုန်းနံပါတ် ဖက်စ်နံပတ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး(ကိုယ်ရေးအရာရှိ) ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၀၃  
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးအဖွဲ့ ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၄  
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၀၈  
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်(ကိုယ်ရေးအရာရှိ) ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၃  
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးအဖွဲ့ ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၈၉  
ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၀၄  
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးအဖွဲ့ ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၅  
ညွှန်ကြားရေးမှူး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၀၇  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၂  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၂  
ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၀  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၃  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၇၃  
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၃၂၅၈  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၇၈  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၇၉  
ICT ဌာနစိတ် စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၈၆  
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၂ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၂
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ဘတ်ဂျက်/ငွေစာရင်း) ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၇၆  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စာရင်းစစ်) ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၇၄  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၈၉  
ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၁  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၈၆  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ။ ၀၆၇-၄၀၅၃၈၂  
တာဝန်မှူး ရုံးအမှတ် ၂၈၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၆၇-၄၀၅၀၈၄