မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများဆိုင်ရာ ကြေညာချက်

“မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ခြင်းကိစ္စ

 (က)   ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မတိုင်မီ ထုတ်ခဲ့သည့် သစ်များကို မူရင်းဒေသ နောက်ကြောင်းပြန် ခြေရာခံရန် အခက်အခဲရှိသည့်အတွက် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့်နောက်ပိုင်းထုတ်သည့်သစ်များ ငုတ်ရင်းအထိ နောက်ကြောင်းပြန်ခြေရာခံခြင်းကို ပိုမိုရှင်းလင်းသည့် နည်းစနစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ ကြောင်းနှင့် ထို့သို့နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် QR Code စနစ် ကိုလည်း စမ်းသပ်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါကြောင်း၊

 ( ခ )  မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထောက်ခံချက်ပြုရေးကော်မတီ (Myanmar Forest Certification Committee-MFCC)က ရေးဆွဲလျက်ရှိသည့် Forest Certification Scheme အရ Certified Forest နှင့် Certified Plantation များ သတ်မှတ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ် (Myanmar Timber Legality Assurance System-MTLAS)အရ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းနှင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို အာဆီယံနှင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊

 ( ဂ )  EUTR အရ သစ်ထုတ်တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရရှိရေး၊ သစ်ဝယ်ယူသည့်နိုင်ငံများမှ သိရှိနားလည်စေရေးအတွက် တရားဝင်သစ်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ကောက်နုတ်စုစည်း၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်းကိုလည်း  FAO-EU FLEGT Programme ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊

 (ဃ)   မြန်မာနိုင်ငံက ရောင်းချသည့် သစ်များသည် တည်ဆဲဥပဒေများအရ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးနိုင်မည့် အထောက်အထား (၁၄)ခုကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်ဝယ်ယူတင်သွင်းသူ EU သစ်ကုန်သည်များကလည်း EUTR ကို အပြည့်အဝ လိုက်နာသည့်အနေဖြင့် EUTR သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် သစ်များကို စိစစ်ဝယ်ယူ တင်သွင်းကြရန် အသိပေးပါကြောင်း၊

( င )   သို့ဖြစ်ပါ၍ ဤ “မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများဆိုင်ရာ ကြေညာချက်” ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါကြောင်း။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုရန်နှင့် Download ရယူရန် http://www.monrec.gov.mm/sites/default/files/test/Book_PDF/Myanmar_Versi...