သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
Assistant TNA Coordinator (၁)ဦးခေါ်ယူခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ ခုနှစ် PDF icon Assistant TNA coordinator consultant.pdf
ဥယျာဉ်/ဘေးမဲ့တော(၉)ခု၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ငှက်မျိုးစိတ်စာရင်း ကောက်ယူမှုမှတ်တမ်း ၂၀၁၈ PDF icon Bird_List_18_Dec.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ(၈)ခု၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ငှက်မျိုးစိတ်စာရင်း ကောက်ယူမှုမှတ်တမ်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မတ်လ PDF icon Birds_List_Mar_19.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်း‌ေရေးနယ်မြေ(၈)ခု၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် ငှက်စာရင်း‌ေကောက်ယူခြင်း မှတ်တမ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် PDF icon BIrdList_Jan_19.pdf
အင်းတော်ကြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအတွင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စာရင်းကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် ဒေသရင်းရေပျော်ငှက်နှင့် ဆောင်းခိုရေပျော်ငှက်မျိုးစိတ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၉ PDF icon IndawGyi_WaterBird_Jan_19.pdf
(၂၁)ကြိမ်‌မြောက် အာဆီယံသစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများမှတ်တမ်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၈ PDF icon ASOF.pdf
SOP of Union Minister Office(MONREC) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး 2018 PDF icon SOP-MONREC(UMO).pdf
ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း PDF icon Principal(2017) book.pdf
ဝန်ကြီးဌာန သစ်ခွဲသားထွက်ရှိရာခိုင်နှုန်းများ (Outturn Percentage of Timber)အားတပြေးညီဖြစ်စေရန် အတည်ပြုသတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ PDF icon MTE_other_2.pdf
သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ PDF icon MTE_other_1.pdf
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေးကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသမှ ထွက်ရှိသောသစ်များ (Conversion and Conflict Timber)အား ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၇ PDF icon MTE_other_3.pdf
သစ်မွှေးထွက်ပစ္စည်းများ၏အမျိုးအမည် ဒေသပေါက်စျေးနှင့်အခွန်တော်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ PDF icon FD_0ther_6.pdf
မြန်မာနိုင်ငံရှိ IUCN Red List စာရင်းဝင်အပင်မျိုးစိတ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၆ PDF icon IUCN.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၅ PDF icon EIA procedure.pdf
5th National Report to the United Nations Convention on Biological Conservation 2014 PDF icon 5th CBD Report(ENG).pdf
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာပဉ္စမအကြိမ်မြောက်နိုင်ငံအဆင့်အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၄ PDF icon 5th CBD Repot(MYN).pdf
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ပသို့ သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့ရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းကြောင်းကြေငြာခြင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၂၀၁၃ PDF icon Sroplogging.pdf
CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ PDF icon CITES Myan.pdf
အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်ရောက်ရှင်သန်မှုကောင်းမွန်သည့်သစ်မျိုးနှင့်၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ PDF icon DZGD_O2.pdf
နိုင်ငံအဆင့်ဇီဝမျိုးကွဲဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းစီမံချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၁၁ PDF icon NBSAP(MYN).pdf
သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန PDF icon DGZD_O1.pdf
National Biodiversity Strategy and Action Plan Forest Department 2011 PDF icon NBSAP(ENG).pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်း စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_2.pdf
အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍပင်မစီမံကိန်း(၂၀၀၁−၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀−၂၀၃၁ ထိ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၁ PDF icon 30years_Forest_plan.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း သတ္တုမျိုးမျိုး စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_3.pdf
မြန်မာ့သစ်တောမူဝါဒ(၁၉၉၅)နှင့် မူဝါဒသဘောထားကြေငြာချက် သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၆ PDF icon FD_Policy_Order.pdf
သစ်တောနယ်မြေအတွင်း ရွှေနှင့်ဓာတ်သတ္တုအမျိုးမျိုး/စက်မှုတွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းများ စမ်းသပ်တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_4.pdf
ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ရွှေသတ္တု၊စမ်းသပ်/တိုင်းတာတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်စာချုပ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_other_1.pdf
ကြိုးဝိုင်းတောဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon 25.pdf
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနည်းမြေ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_Other_9.pdf
ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်နည်းကိုင်နည်းများ(ကြေးတိုင်ပုံစံ) သစ်တောဦးစီးဌာန PDF icon FD_Other_8.pdf
မြန်မာအဘိဓာန် PDF icon Myanmar Dcitionary.pdf
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း PDF icon Myanmar Spelling.pdf