လုပ်ငန်းစဉ်များ

မြန်မာနိုင်ငံသည် သစ်တောသယံဇာတ ကြွယ်ဝပြီး နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းကို သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိပါသည်။ အပင်ကြီးမျိုး ၁၃၄၇မျိုး၊ အပင်ငယ်မျိုး ၇၄၁ မျိုး၊ ချုံနွယ် ၁၆၉၆ မျိုး နှင့် ဎါး ၉...

 ယဉ်ကျေးမှုစတင်သည့် အချိန်မှစ၍ လူတို့သည့် သစ်တောသယံဇာတများကို အသုံးချခဲ့ကြပြီး လူဦးရေးနည်းပါးစဉ်ဖြစ်၍ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို လေနှင...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် သစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းတို့ကို အဓိက ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ သစ်အချောထည် ထုတ်လုပ်ခြင်း...

မြန်မာနိုင်ငံမြေတိုင်းကျောင်း၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် အရာရှိမြေတိုင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၉)နှင့် အခြေခံမြေတိုင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၃) သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအား ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၂...

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် သစ်တောထိန်းသိမ်းပြုစုခြင်း၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရ...

၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တတိယလှိုင်း အကောင် အထည်ဖော်မှုအနေဖြင့် e-Government လုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ Infrastreucture များ ထပ်မံ တ...