သိမှတ်စရာ

သယံဇာတနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန(သစ်တောနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ကဏ္ဍ)ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ လုပ်ငန်း/ဌာန/တက္ကသိုလ် တို့ရှိ  ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အရာထမ်း ၃၁၈၄ ဦး၊ အမှုထမ်း ၈၁၈၇၃ ဦးဖြစ်၍ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား ၈၅၀၅၇ ဦး ဖြစ်ပါသည်။...