သိမှတ်စရာ

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅) ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံကို ဦးစီးဌာန ၄ ခု၊ လုပ်ငန်း ၁ ခုဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အရာထမ်း ၂၀၉၉ ဦး၊ အမှုထမ်း ၆၄၄၆၁ ဦးဖြစ်၍ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား ၆၆၅၆၀ ဦး ဖြစ်ပါသည်။