မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန

       
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၄၁၃၅၇၆  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။    
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇- ၄၁၃၀၇၂  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) မြေတိုင်းဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇- ၄၁၃၀၇၃