ဥပဒေနှင့် နည်းဉပဒေများ

မျက်နှာဖုံး စာအုပ်အမည် စာရေးသူ ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် views
သစ်တောဥပဒေ(၂၀၁၈)(မြန်မာ) ၂၀-၉-၂၀၁၈ PDF icon Forest law Format Size 13.pdf
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၂၁-၅-၂၀၁၈ PDF icon Protection of Biodiversity and Protected Area Law(2018 may).pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၁၉၄၇) ၁၉၄၇ PDF icon 1947Constitution.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၁၉၇၄) ၁၉၇၄ PDF icon Constitution1974.pdf
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ၂၀၀၈ PDF icon Constitution 2008.pdf
သစ်တောဥပဒေ(၁၉၉၂)(မြန်မာ) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ PDF icon Forest_Law.pdf
သစ်တောဥပဒေ(အင်္ဂလိပ်) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ PDF icon FD Law ENG2.pdf
သစ်တောဥပဒေ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၂ PDF icon FD Law ENG and MYN2.pdf
သစ်တောနည်းဥပဒေ(၁၉၉၅) သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၅ PDF icon Forest Rules.pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ သစ်တောဦးစီးဌာန ၁၉၉၄ PDF icon The Protection of Wildlife and Protected Areas Law.pdf
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနှင့်သဘာဝနယ်မြေများထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ သစ်တောဦးစီးဌာန ၂၀၀၂ PDF icon Wildlife Rule.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ PDF icon ECD_Law(Eng and MYN).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(မြန်မာ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ PDF icon ECD_Law(MYN).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ(အင်္ဂလိပ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၂ PDF icon ECD_Law(ENG).pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းဥပဒေ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၄ PDF icon EC Rules.pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၃ PDF icon Civil Service Law.pdf
နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၆ PDF icon Civil Law(Edit).pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၄ PDF icon Civil servant Rules (2).pdf
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် ၂၀၁၇ PDF icon 35-2017.pdf