မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

နောက်ခံအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မြန်မာ့သစ်တောများကို နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ် ထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်သစ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (State Timber Board) ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သစ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့သည် ယခင် သစ်စီမံကိန်းအဖွဲ့ (Timber Project Board) ကို လွှဲပြောင်းဆက်ခံ၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် နိုင်ငံတော်သစ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အက်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် တော်လှန်ရေး ကောင်စီလက်ထက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ပြီး လယ်ယာနှင့် သစ်တောရေးရာ၀န်ကြီးက သစ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် သစ် လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း (Timber Corporation) ဟုလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း (Myanma Timber Enterprise - MTE) ဟုလည်းကောင်း ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။