သစ်တောဦးစီးဌာန

သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ ဦးစီးရုံးချုပ်

       
ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၄၇၇  
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၄၀၇  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံ) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၅  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(မူဝါဒ/စီမံကိန်း) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၈  
ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၄၀၁  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၀၈  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၈၀  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၄၀၁  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၀၁  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၄၀၃  
ညွှန်ကြားရေးမှူး(သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၉  
ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး(သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၀၇  
ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး(သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၁  
လ/ထ-ညွှန်ကြားရေးမှူး(သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၀၇  
ဦးစီးအရာရှိ(သဘာဝတောနှင့်စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၈၂  
ညွှန်ကြားရေမှူး(စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၉  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၁၆  
လထ-ညွှန်ကြားရေမှူး(စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၀၉  
ဦးစီးအရာရှိ(စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၉  
ညွှန်ကြားရေမှူး(တိုးချဲ့ပညာရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၃  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(တိုးချဲ့ပညာရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၄  
ညွှန်ကြားရေမှူး(ရေ​ေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၅  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(ရေ​ေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၈  
ညွှန်ကြားရေမှူး(စစ်ဆေးရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၆  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(စစ်ဆေးရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၈  
ညွှန်ကြားရေမှူး(တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၅၆  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၅၄  
ညွှန်ကြားရေမှူး(သဘဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၀၀၂  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(သဘဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၇  
ညွှန်ကြားရေမှူး(လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန) ရုံးအမှတ်(၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်။ ၀၆၇-၄၀၅၁၁၂  
ဒု-ညွှန်ကြားရေမှူး(လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန)   ၀၆၇-၄၀၅၃၉၅  
ညွှန်ကြားရေမှူး(ဘဏ္ဍာရေးဌာန)   ၀၆၇-၄၀၅၃၉၆  
လထ-ညွှန်ကြားရေမှူး(ဘဏ္ဍာရေးဌာန)   ၀၆၇-၄၀၅၁၁၄  
ညွှန်ကြားရေမှူး(သစ်တောသုတေသနဌာန)   ၀၆၇-၄၁၆၅၂၄