မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

       
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၅၂၈၈၃၃ md-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၅၂၈၇၉၇ gmadmin-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၂၅၀၀၅၀ gmp-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၅၂၈၈၀၁ gmext-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၅၂၈၈၀၃ gmexp-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၃၇၂၇၇၉ gmlocal-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၃၇၂၄၄၉ gmwb-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၂၅၄၇၈၈ gmeng-mte@moecaf.gov.mm
အထွေထွေမန်နေဂျာ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန။ ၀၁-၃၉၃၀၀၇ gmf-mte@moecaf.gov.mm