ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

       
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန။ ၀၆၇၄၃၁၃၄၃  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန။ ၀၆၇၄၃၁၄၉၃  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ) ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇၄၃၁၃၄၂  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (မူဝါဒ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့် လေ့ကျင့်/သုတေသနဌာန) ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇၄၃၁၄၉၈  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးဌာန) ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇၄၃၁၃၂၀  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာန) ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၀၆၇၄၃၁၄၉၇  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၀၁၈၀၁၁၃၁၉  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၂၅၆၀၁၉  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၉၇၉၉၇၉၈၇၄၁  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၀၅၂၂၀၁၀၈၅  
ညွှန်ကြားရေးမှူး (ရှမ်းပြည်နယ်) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ၀၈၁၂၀၆၁၀၂