အင်းတော်ကြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအတွင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စာရင်းကောက်ယူရရှိခဲ့သည့် ဒေသရင်းရေပျော်ငှက်နှင့် ဆောင်းခိုရေပျော်ငှက်မျိုးစိတ်များ

Order -
14
month list -