၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီတွင် ကျွန်း/သစ်မာ လျာထားထုတ်လုပ်မှု (၁)နှစ်ရပ်နားကြောင်း ကြေငြာခြင်း