တည်ဆောက်ရေး/အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း