သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း၌ ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ် နှင့် ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း