ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း