ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသော သနပ်ခါး၊ ဖာလာ၊ ဝဥ စသည့် သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအား သစ်တောခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း