မြေတိုင်းဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာခြင်း