တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း သစ်တောကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ (၉၈၅,၉၆၂)ဧက သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း သစ်တောကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ (၉၈၅,၉၆၂)ဧက သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့

          အမျိုးသားသစ်တောကဏ္ဍနှစ်(၃၀)ပင်မစီမံကိန်းနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုထိပ်သီးညီလာခံ အစည်းအဝေးတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေသော မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့လျှော့ချရေး မိမိဆန္ဒအလျှောက် ကတိကဝတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် နိုင်ငံ့ဧရိယာ၏ (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းကို ကြိုးဝိုင်း/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် လည်းကောင်း၊ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းကို သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများအဖြစ် လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ရန် လျာထားချက်ထား၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။   

၁-၂-၂၀၂၁ ရက်မှ ၁-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ ကြိုးဝိုင်း/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၄၀၄,၁၅၈)ဧက၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ (၅၈၁,၈၀၄)ဧက ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ရာ ယနေ့အထိ ကြိုးဝိုင်း/ ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောဧရိယာ (၄၃,၁၁၁,၇၀၅)ဧကနိုင်ငံ့ဧရိယာ၏ (၂၅.၇၉)ရာခိုင်နှုန်း၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေ ဧရိယာ (၁၀,၇၅၀,၆၂၅)ဧက နိုင်ငံ့ဧရိယာ၏ (၆.၄၃)ရာခိုင်နှုန်း ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

          ထိုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ များနှင့် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမှုအန္တရာယ် ရှိသည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၊ အပင်မျိုးစိတ်များနှင့် ယင်းတို့၏ နေရင်းဒေသများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊ ဂေဟစနစ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးပွားလာခြင်း၊သဘာဝရေထွက်များနှင့် ရေဝေရေလဲဒေသများကို ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ သဘာဝသယံဇာတများကို ထိန်း သိမ်းကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။