ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးထွန်းအုံ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းသို့သွားရောက်ပြီး ပါမောက္ခချုပ်၊ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် တွေ့ဆုံ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးထွန်းအုံ သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ ၁၅း၀၀ နာရီတွင် သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းသို့ ရောက်ရှိရာ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ Theatre ခန်းမတွင် ပါမောက္ခချုပ်၊ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဒုတိယဝန်ကြီး (ပတ်ဝန်းကျင်/သစ်တောရေးရာ) ဦးထွန်းအုံက အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ပါမောက္ခချုပ်က သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်၊ တာဝန် နှင့် နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ယင်းလက်အောက်ရှိ မဟာဌာနများ၊ သင်ကြားရေးဆရာ/ဆရာမ၊ ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်တန်း တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အားနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက် များ၊ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် တက္ကသိုလ်၏ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြမှု အပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီးက ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားပါသည်။

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသည့် သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် အထောက်အကူပြုဘာသာရပ်များအပြင် ရေရှည် တည့်တံ့စေမည့် သစ်တောနှင့် သစ်တောဂေဟဗေဒပညာဆိုင်ရာဘာသာ၊ ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတုပညာ ဆိုင်ရာဘာသာ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ဝန်းကျင်သားဌက်ထိန်းသိမ်းမှုပညာဆိုင်ရာ ဘာသာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၊ မူဝါဒနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုပညာဆိုင်ရာဘာသာ၊ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှု ပညာဆိုင်ရာဘာသာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဆိုင်ရာဘာသာများကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိကြောင်းနှင့် မဟာတန်းအပါအဝင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ယူလျက်ရှိပါသည်။