ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း(၁၀)မျိုးနှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၃)မျိုးဝယ်ယူရန် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း(၁၀)မျိုးနှင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၃)မျိုးဝယ်ယူရန် စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်ကို

 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://ufes.edu.mm/wp-content/uploads/2022/05/206b59d2db2d411d99eb573c9e83239d-compressed-314e203892d592bffcbbcc5487ae33f0.pdf&hl=en

တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။