သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် QA/QC လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါယူခြင်း

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် QA/QC လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူထားပါသည်။

အသေးစိတ်ကို

https://www.monrec.gov.mm/sites/default/files/test/Book_PDF/UFES_Tender.pdf

ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။