ကယက်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ(၆)၊ပုဒ်မခွဲ (င)အရ အပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာများကို ကျင့်သုံး၍ ချင်းပြည်နယ်၊ မတူပီခရိုင်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း(၄,၉၈၈)ဧက ရှိသော နယ်မြေကို “ကယက်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၁၉/၂၀၂၂) အရ ၁၃၈၄ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆန်း ၁၂ ရက်(၂၀၂၂ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ ၈ ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ကယက်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာသည် ဆမီးချောင်း၊ ဝါမောက်ချောင်း၊ ဝါမီချောင်း တို့၏ ရေဝေရေလဲဒေသအားထိန်းသိမ်းရန် ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုလျော့ချရန်၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ် ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကယက်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ကညင်၊ စကားဝါ၊ သစ်အယ်၊ ယင်းစပ်၊ ယင်းတိုက်၊ ဇီးဖြူ စသည့်သစ်မျိုးများပေါက်ရောက်နေပြီး ဝက်ဝံ၊ တောဆိတ်၊ တောင်ဆိတ်၊ တောဝက်၊ တောကြောင်၊ မျောက်၊ ဆတ်၊ ဂျီ၊ သင်းခွေချပ်၊ တောခွေး၊ ကြောင်ပျံ၊ တောကြက်၊ ရစ်၊ ဖြူ စသည့် တိရစ္ဆာန်များ၊ ငုံး၊ ခါ၊ ချိုး၊ ငှက်တော်၊ ကြက်တူရွေးစသောငှက်မျိုးများ၊ ဖွတ်၊ လိပ်၊ မြွေ စသော တွားသွားသတ္တဝါများ ကျက်စားရာဒေသဖြစ်သည့်အပြင် ကုလားတန်မြစ်၏ လက်တက် ဖြစ်သော ဆမီးချောင်း၊ ဝါမောက်ချောင်း၊ ဝါမီချောင်းတို့၏ ရေဝေရေလဲ ဧရိယာဖြစ်သဖြင့် သစ်တောသယံဇာတများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းစီမံအုပ်ချုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းနှင့် တောင်ဘက် ပိုင်းတွင် ထူးခြားသည့် သဲကျောက်တောင်တန်း ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါသည်။