ဖျန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ-၆၊ ပုဒ်မခွဲ-(င)အရ အပ်နှင်းထား သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဆောမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၄,၈၂၇)ဧကရှိသောနယ်မြေကို “ဖျန်ကြိုးပြင်ကာကွယ် တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၂၈/၂၀၂၂)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း(၁) ရက်(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆   ရက်) မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

ဖျန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောသတ်မှတ်သည့် ဧရိယာ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများ အသုံးပြုနေသော စိမ့်စမ်းရေများ၏ ရင်းမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ ဒေသခံပြည်သူ များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ကျက်စားနေထိုင်လျက်ရှိသည့် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ် ၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

          ဖျန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ပျဉ်းကတိုး၊ ထောက်ကြံ့၊ အင်ကြင်း စသောအဖိုးတန် သစ်မျိုးများနှင့်   နဘဲ၊ ချဉ်ယုတ်၊ နှော၊ အင်၊ ဇောင်းပုလွေး စသောသစ်မျိုးများ ပေါက်ရောက်ခြင်း၊ ဂျီ၊ တောကြောင်၊ တောဝက်စသောတိရစ္ဆာန်များနှင့် ငုံး၊ ခါ၊ ရစ်၊ ချိုး စသည့် ငှက်မျိုးများ၊ ဖွတ်၊ ပုတက်၊ မြွေ စသည့်တွားသွားသတ္တဝါများ၏ ကျက်စားရာ နေရာဒေသ ဖြစ်ခြင်း၊ ဥပဒေများနှင့် အညီ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းစီမံအုပ်ချုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။