အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး (၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး (၃)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

 

၁။      သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၂၈)တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၃) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏အမည်စာရင်းအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-

 

စဉ်

အမည်

မှတ်ပုံတင်အမှတ်

ခုံအမှတ်

(က)

ဒေါ်ခင်ဝေဝေထွန်း

၉/ပမန(နိုင်)၂၅၇၇၅၂

သယံဇာတ-၁

(ခ)

ဒေါ်ချောစုဝင်း

၉/မသန(နိုင်)၁၂၄၂၀၃

သယံဇာတ-၂

(ဂ)

ဒေါ်စုသက်မွန်

၉/ဒခသ(နိုင်)၀၀၁၆၀၉

သယံဇာတ-၃

(ဃ)

ဒေါ်နှင်းဝေဦး

၇/ညလပ(နိုင်)၁၆၆၁၇၆

သယံဇာတ-၈

( င)

ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးဦး

၉/ပမန(နိုင်)၂၈၇၀၉၄

သယံဇာတ-၉

( စ)

ဒေါ်မေမိုးဦး

၇/ပတန(နိုင်)၁၃၄၁၉၄

သယံဇာတ-၁၀

(ဆ)

ဒေါ်ရွှန်းလဲ့ဗိုလ်

၇/တငန(နိုင်)၂၂၀၄၂၉

သယံဇာတ-၁၃

( ဇ)

ဒေါ်အေးသိန်းနွယ်

၁၁/စတန(နိုင်)၀၈၁၀၂၅

သယံဇာတ-၁၈

 

၂။       အထက်ပါရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား ၄-၁၀-၂၀၂၂ ရက်(အင်္ဂါနေ့) နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီ တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ရုံးအမှတ်(၂၈)၊ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲနှင့် e-Governmentဌာနခွဲ တို့၌ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုလက်တွေ့စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန