သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း နှင့် တည်ဆောက်ရေး/အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

       သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း နှင့် တည်ဆောက်ရေး/အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက်       မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း

https://www.monrec.gov.mm/sites/default/files/test/Book_PDF/ဝယ်ယူရေး-2.pdf

တည်ဆောက်ရေး/အကြီးစားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း

တည်ဆောက်ရေး-2.pdf (monrec.gov.mm)