၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

         သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ရုံးအမှတ်-၂၈) ၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက် သည့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း(၁၄)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည် စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း  ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်-

              စဉ်          တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ရက်စွဲ               ကုမ္ပဏီအမည်                     အောင်မြင်သည့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်း              

              (၁)           ၃၁.၈.၂၀၂၃                                  SMT TI Solutions Ltd       ပစ္စည်း(၁၄)မျိုး