မိုင်းဟိန်း(တိုးချဲ့)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်း

     ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထား သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မံစီမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း (၈,၈၄၁)ဧကရှိသော နယ်မြေကို “မိုင်းဟိန်း(တိုးချဲ့) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော” အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၂၄/၂၀၂၃)အရ ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ သီတင်း ကျွတ်လဆန်း(၆)ရက်(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာ လိုက်သည်။

     သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်စသည့် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေဝေရေလဲဒေသများ ထိန်းသိမ်းရန်၊ ဂေဟစနစ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေ ရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော သစ်၊ ထင်း၊ ဝါး စသည့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် ရာသီဥတုသာယာမျှတ စေပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်၍ ကြိုးဝိုင်း/ ကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တောများကို ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

     မိုင်းဟိန်း(တိုးချဲ့)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် အဆိုပါ ဧရိယာအတွင်း ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသော ကျွန်း၊ တမလန်း၊ ပိတောက် စသည့် အဖိုးတန်သစ်မျိုးများနှင့် အင်၊ ကညင်၊ မအူ၊ ထောက်ကြံ့၊ ဖန်ခါး၊ သစ်ဆိမ့်၊ မျောက်ငို၊ လက်ပံ၊ ဇင်ပြွန်း၊ တောသရက်၊ တောင် တမာ၊ ဇင်ပြွန်း၊ ဖန်ခါး၊ သပြေစသည့် သစ်မျိုးများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်း၊ မျိုးသုဉ်း‌ပျောက် ကွယ်နိုင်သည့်အပင်မျိုးစိတ်များနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ နေထိုင်ကျက်စားလျက်ရှိသော ဂျီ၊ ဆတ်၊ ပြောင်၊ တောဝက်၊ ဒေါင်း၊ တောကြက်၊ ရှဉ့်မျောက်၊ တောကြောင်စသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ နေရင်းဒေသများ တိုးပွားလာနိုင်ခြင်း၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ စိုက်ပျိုးမြေများအတွက် ရေဝေရေလဲဒေသအား ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သစ်တောသယံဇာတများကို စနစ်တကျစီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။