သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း၌ ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ် နှင့် ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်းမှ ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ် ဝင်ခွင့်အောင်မြင်သူများစာရင်းကို ၉.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://www.monrec.gov.mm/sites/default/files/test/Book_PDF/UFES%20Order%20List.pdf