သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသောင်းနိုင်ဦးမှ ASEAN Center for Biodiversity (ACB) ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

       (၅-၄-၂၀၂၄)ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသောင်းနိုင်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ASEAN Center for Biodiversity (ACB) မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံ၍ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အာဆီယံဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဗဟိုဌာန (ACB) တို့ အကြား MoU လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အာဆီယံအမွေအနှစ်ဥယျာဉ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် စီမံကိန်း(၃)ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ၏ အောင်မြင်မှုများနှင့် SGP Program ပိတ်သိမ်းခြင်းကိစ္စအပေါ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။